Birdlife Australia urges residents to keep their eyes on the skies